Haukiputan Sähköosuuskunta
Haukiputan Sähköosuuskunta

Osuuskunnan säännöt

Haukiputaan Sähköosuuskunta

SÄÄNNÖT

 

Toimipaikka ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Haukiputaan Sähköosuuskunta ja kotipaikka Haukipudas.

Toimiala

Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi ylläpitää sähkön- ja lämmönjakeluverkostoa. Osuuskunta voi myös joko itse tai tytär- tai osakkuusyhteisön välityksin harjoittaa sähkö -ja lämpöenergian tuotantoa, hankintaa, siirtoa, myyntiä ja muuta tähän liittyvää toimintaa sekä tietoliikenne- ja tietoverkkopalvelu toimintaa, suorittaa jäsenten sähköasennustöitä, hankkia ja myydä jäsenille sähköalan tarvikkeita. Osuuskunta voi myös omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita sekä arvopapereita. Osuuskunnan palveluksia saavat käyttää hyväkseen, mikäli osuuskunnan kokous ei toisin päätä, muutkin kuin jäsenet.

Jäseneksi ottaminen

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, voi hallitus siirtää asian osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.

Osuudet

Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan vähintään yhdellä osuudella jokaista suoraa sähköliityntää kohti.

Osuusmaksu

Maksu osuudelta on kolmekymmentä (30) euroa. Osuusmaksu on suoritettava jäseneksi liityttäessä ja muissa tilanteissa viimeistään kuukauden kuluessa maksuvelvollisuuden syntymisestä.

Liittymismaksu

Jäsenen on suoritettava osuuskunnalle liittymismaksu korvaukseksi jäsenen sähköjohtojen rakentamiskustannuksista ja siitä edusta minkä hän saa liittyessään jo valmiiksi rakennettuun osuuskunnan sähköverkkoon.

Liittymismaksun suuruuden vahvistaa hallitus vuodeksi kerrallaan käyttäen perusteena jäsenen sähkönkäyttöpaikan (sähköliittymän) sulakekokoa tai liittymistehoa ja kulloinkin voimassa olevaa sähkömarkkinalakia sekä Energiaviraston vahvistamat verkonhaltijan noudatettavaksi menetelmät liittämisestä perittävien maksujen määrittämiseksi. Liittymismaksu on suoritettava jäsenen jokaisesta uudesta sähköliittymästä sekä silloin, jos sähköliittymän sulakekokoa tai liittymistehoa suurennetaan. Liittymismaksu peritään, sen mukaan kuin hallitus lähemmin määrää, rahassa ennen kuin sähkön toimitus kyseessä olevaan sähkönkäyttöpaikkaan aloitetaan.

Kuolleen jäsenen oikeudenomistaja, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, samoin kuin se, jolle jäsen on siirtänyt oikeutensa osuusmaksuun, on vapaa liittymismaksun suorittamisesta. Jäsenen liittymismaksun siirrossa noudatetaan lisäksi niitä ehtoja, joita kulloinkin voimassa olevassa sähkömarkkinalaissa ja siihen liittyvissä asetuksissa sekä osuuskunnan hallituksen hyväksyttämissä liittymis- ja verkkopalveluehdoissa on sanottu.

Jäsenen henkilökohtainen vastuu

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista ja muista veloista.

Johtojen rakentaminen

Osuuskunta hankkii ja pitää kunnossa sähköenergian siirtoa varten tarpeelliset johdot ja muut laitteet osuuskunnan verkon ja jäsenen sähköasennusten väliseen liittymiskohtaan saakka, niin kuin kulloinkin voimassa olevassa sähkömarkkinalaissa ja siihen liittyvissä asetuksissa sanotaan sekä osuuskunnan hallituksen hyväksyttämissä sähkönmyynti- ja verkkopalveluehdoissa on sanottu.

Sähkömaksut

Maksut sähkön käytöstä lasketaan hallituksen vahvistamilla perusteilla siten, että perusmaksu määräytyy kulloinkin Suomessa yleisesti käytössä olevien perusteiden mukaan ja kulutusmaksu mittariosoitusten mukaisesti käytetyiltä kilowattitunneilta. Suurasiakkaisiin nähden hallitus voi vahvistaa käytettäväksi muitakin maksuperusteita.

Vararahasto ja muut rahastot

10§

Osuuskunnalla tulee olla osuuskuntalain mukainen vararahasto. Niin kauan kuin vararahasto ei nouse laissa tarkoitettuun vähimmäismäärään, sitä kartutetaan siirtämällä vararahastoon sellainen osa vuotuisesta ylijäämästä kuin jäljempänä sen kohdalla määrätään. Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.

Ylijäämä

11 §

Vararahastoon on, kunnes se on kertynyt täyteen määräänsä, siirrettävä vuotuisesta ylijäämästä vähintään kahdeskymmenesosa sen jälkeen, kun ylijäämästä on vähennetty taseen mukainen tappio edellisiltä tilikausilta.

Muu osa ylijäämästä käytetään, sen mukaan kuin osuuskunnan kokous siitä päättää, osuuskunnan omiin tarpeisiin tai jaetaan jäsenille. Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille joko sen mukaan kuin kukin jäsen on käyttänyt hyväkseen osuuskunnan palveluksia taikka osuusmaksun korkona tilivuoden alkuun mennessä suoritetuille osuusmaksuille.

Osuuskunnan kokoukset

12§

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kahdesti vuodessa hallituksen määrääminä päivinä, kevätkokous ennen toukokuun ja syyskokous ennen marraskuun loppua. Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsenen äänioikeutta saa valtuutettuna käyttää jäsenen aviopuoliso tai avopuoliso, hänen vanhempansa, täysivaltainen lapsensa tahi ottolapsensa. Muutoin yksityinen henkilö ei saa käyttää äänioikeuttaan valtuutetun kautta. Kokouksen päätökseksi katsotaan, jollei laissa tai näissä säännöissä jostakin asiasta toisin määrätä, se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet äänestykseen osallistuneista. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Vaalissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä, valituksi tulee se, jonka saama äänimäärä on suurin. Äänestys osuuskunnan kokouksessa toimitetaan avoimesti, mutta vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos vähintään yksi neljäsosa (1/4) läsnä olevista äänioikeutetuista sitä vaatii. Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava ja allekirjoitettava.

Varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat

13§

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa,
 2. todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen,
 3. esitetään tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastajan kertomus,
 4. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
 5. päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta,
 6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta,
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa,
 2. todetaan, onko kokouskutsu -toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen,
 3. esitetään hallituksen selonteko osuuskunnan toiminnasta kuluvan tilikauden syyskuun loppuun mennessä,
 4. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet,
 5. toimitetaan hallituksen jäsenten vaali,
 6. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpito ja tilinpäätös sekä hallinto,
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Osuuskunnan ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on muutoin lain mukaan pidettävä.

Kokouskutsu

14§

Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallituksen puheenjohtajan allekirjoittamalla ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin kahdessa jäsenten keskuuteen runsaasti leviävässä tai osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä, tahi vaihtoehtoisesti lähetetään samassa ajassa todistettavalla tavalla kirjeellisesti kullekin jäsenelle osoitteella, jonka he ovat jäsenluetteloon ilmoittaneet. Kokouskutsu on tämän lisäksi pidettävä nähtävillä toimistolla vähintään 7 päivän ajan ennen kokousta.

Hallitus

15§

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu seitsemän (7) henkilöä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen voidaan lisäksi valita vuodeksi kerrallaan kaksi varajäsentä. Vaalikelpoinen hallitukseen on osuuskunnan jäsen tai sellainen jäsenyhteisön edustaja, joka on oikeutettu joko yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittamaan jäsenyhteisön toiminimen. Hallitukseen voidaan valita vain henkilö, joka ennen valintaa ei ole täyttänyt 68 vuotta. Sellainen jäsenyhteisön edustaja, joka ei käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia, ei saa kuulua hallitukseen. Toimitusjohtaja saadaan valita hallitukseen siihen katsomatta, onko hän osuuskunnan jäsen vai ei. Hallituksessa voi kerrallaan olla jäsenenä toimitusjohtajan lisäksi vain yksi osuuskunnan palveluksessa oleva henkilö, eikä hallitukseen voi kuulua samalla toimialalla toimivan toisen yrityksen hallinnossa tai palveluksessa johtavassa asemassa oleva henkilö. Hallituksen varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes tai kahtena ensimmäisenä vuotena kumpaisenakin kolmannesta aluksi arvan mukaan ja sitten vuoroittain. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Osuuskunnan palveluksessa olevaa hallituksen jäsentä ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen kokoukset

16§

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten lukumäärästä. Asiaa ei kuitenkaan saa ottaa käsiteltäväksi, ellei mikäli mahdollista, kaikille hallituksen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Äänestys hallituksessa suoritetaan avoimesti, mutta vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin jäsenistä sitä vaatii. Kokouksesta on laadittava pöytäkirja, joka on puheenjohtajan kahden kokouksessa valitun pöytäkirjantarkastajan oikeaksi todistettava. Pöytäkirja on vuosittain pidettävä numerojärjestyksessä ja hallituksen toimesta säilytettävä. Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Kalenterivuoden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle ja sen avaa iältään vanhin hallituksen jäsen, jonka johdolla valitaan puheenjohtaja.

Hallituksen tehtävät

17§

Hallituksen tehtävänä on muun muassa seuraavat asiat sen lisäksi, mitä muualla näissä säännöissä määrätään:

 1. valvoa, että osuuskuntaa hoidetaan sopusoinnussa lain, näiden sääntöjen sekä osuuskunnan kokouksen ja hallituksen omien päätösten kanssa,
 2. ottaa ja erottaa toimitusjohtaja sekä määrätä hänen palkkaetunsa, ja määrätä, kuka toimii toimitusjohtajan varamiehenä hänen ollessaan estyneenä,
 3. ottaa ja erottaa osuuskunnan johtavassa asemassa olevan henkilökunnan,
 4. päättää sähkön käytöstä perittävistä maksuista,
 5. päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka osuuskunnan organisaation olennaista muuttamista,
 6. antaa toimitusjohtajalle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä,
 7. päättää velan ottamisesta ja takaussitoumusten antamisesta sekä kiinteän omaisuuden ja vuokramaalla olevien rakennusten vuokraoikeuksineen kiinnittämisestä,
 8. ajoittain vähintään kahdella jäsenellään tarkastuttaa osuuskunnan hallintoa, taloutta ja tuotantolaitoksia, minkä tarkastuksen tulos on esitettävä tarkastuksen jälkeen ensiksi pidettävässä hallituksen kokouksessa ja merkittävä pöytäkirjaan,
 9. päättää osuuskunnan suhteista muihin järjestöihin,
 10. päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja kokouspaikasta ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat,
 11. käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita.

Toimitusjohtaja

18§

Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, joka hoitaa osuuskunnan päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

Oikeus toiminimen kirjoittamiseen ja prokura

19§

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin tai hallituksenjäsenet, kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden osuuskunnan palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa osuuskunnan toiminimen. Prokura annetaan tarpeen mukaan yhdelle tai useammalle henkilölle siten, että prokuristit kirjoittavat toiminimen kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai henkilön kanssa, jolle hallitus on antanut toiminimen kirjoittamisoikeuden.

Tilikausi ja tilinpäätös

20§

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle tarkastettavaksi kuukautta ennen osuuskunnan varsinaista kokousta, kuitenkin viimeistään ennen huhtikuun loppua.

Tilintarkastuskertomus

21§

Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuslain mukainen tilintarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista osuuskunnan kokousta. Tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastaja voi laatia tarkastuksensa tuloksista pöytäkirjan, joka on annettava hallitukselle ja tämän toimesta liitettävä hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsenen eroaminen

22§

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Jäsen ei kuitenkaan saa erota osuuskunnasta ennen kuin osuuskuntaan liittymisestä on kulunut vähintään kaksi vuotta.

Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus

23§

Osuus saadaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa. Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi. Siirron saajalla, joka kuuden kuukauden kuluessa siirrosta tehdystä hakemuksestaan hyväksytään jäseneksi, on oikeus lukea siirretyn osuuden osalta hyväkseen siirtäjän suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän suorittama osuusmaksu siinä määrin kuin tämä olisi oikeutettu saamaan sen takaisin osuuskunnalta. Siirronsaaja saa tällöin hyväkseen myös muut taloudelliset edut, mitkä siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus

24§

Kuolleen jäsenen oikeuden omistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, mikäli edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa. Oikeudenomistajan, joka haluaa käyttää tätä oikeuttaan, on ilmoitettava siitä osuuskunnalle vuoden kuluessa kuolinpäivästä. Oikeudenomistajalla, joka sanotussa ajassa tekemästään hakemuksesta hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin oikeus lukea siirtyneen osuuden osalta hyväkseen vainajan suorittamat osuus- ja liittymismaksut sekä saada osakseen myös muut jäsenyydestä johtuvat taloudelliset edut, jotka vainajalla olisi eläessään ollut.

Jäsenen erottaminen

25§

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta:

 1. jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan,
 2. jos jäsen kokonaan luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia,
 3. jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti, tai
 4. jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Erottamispäätös voidaan saattaa osuuskunnan kokouksen tutkittavaksi.

Osuuskunnan purkaminen

26§

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta ei ole pätevä, elleivät kaikki osuuskunnan jäsenet ole yhtyneet päätösehdotukseen tai ellei päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä osuuskunnan kokouksessa ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu kahta kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä. Kutsua seuraavaan kokoukseen ei saa antaa ennen kuin edellinen on pidetty. Jos kumpikaan kokous ei ole varsinainen, tulee niiden välillä kulua vähintään kuukauden aika.

Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa

27§

Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous, miten osuuskunnan omaisuuden säästö käytetään. Mikäli säästö päätetään jakaa jäsenille, toimitetaan jako jäsenten kesken niiden suhdelukujen perusteella, jotka saadaan, kun kunkin osuuksien luku kerrotaan niiden vuosien luvulla, mitkä kukin on ollut osuuskunnan jäsenenä. Osuuksien siirron perusteella osuuskuntaan liittyneen jäsenyys lasketaan tällöin ensimmäisen siirtäjän jäseneksi tulopäivästä. Mikäli säästöä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Välimiesmenettely

28§

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, osuuskunnan muun edustajan, hallitus selvitysmiehen, tilintarkastajan tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin osuuskuntalaissa ja välimiesmenettelystä annetussa laissa säädetään. Mainitut riidat, joiden peruste on syntynyt henkilön toimiessa edellä tarkoitetussa asemassa, ratkaistaan samassa järjestyksessä siinäkin tapauksessa, että henkilö ei toimi enää tässä asemassa asian vireille tullessa.

Sääntöjen muuttaminen

29§

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöksissä ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Yleismääräys

30§

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia ja muita osuuskunnan toimialaa koskevia lakeja sekä asetuksia.

 

Aiheeseen liittyvät linkit

Valtakirja osuuskunnan kokoukseen


Palvelunumerot
Vikapäivystys 050 5632 116 Asiakaspalvelu (08) 477 040